Begrippenlijst

(Bron : Ziekenhuis.nl)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

Abces Abscess ophoping van pus in het lichaam, etterbuil
Abdomen Abdomen buik(holte)
Abdominaal Abdominal met betrekking tot de buik
Aberrant Aberrant afwijkend bijv. een aberrant orgaan ligt op een afwijkende plaats in het lichaam
Abnormaal Abnormal afwijkend van de norm
Abortus Abortion miskraam, abortus provocatus= opgewekte miskraam meestal via het wegzuigen van de vrucht uit de baarmoeder
Abrasie Abrasion schaafwond, afkrabbing
Abrupt Abrupt plotseling
Absence Absence kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen
Absorptie Absorption opname
Abstinentie Abstinence onthouding(sverschijnselen), m.n. van medicijnen, alcohol, drugs
Acantholyse Acantholysis verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat
Accidenteel Accidental toevallig, of als gevolg van een ongeluk
Accommodatie Accommodation scherpstelling van het oog
Accumulatie Accumulation ophoping van stoffen
Aciditeit Acidity zuurgehalte
Acidose Acidosis zuurvergiftiging
Acne Acne puistjes
Acrocyanose Acrocyanosis blauwkleuring van handen,voeten
Acth Acth hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel
Actief Active werkzaam
Activeren Activate werkzaam maken
Activiteit Activity werking
Acustischit Acustic het gehoor betreffend
Acuut Acute plotseling en hevig
Adaptatie Adaptation aanpassing
Addictie Addiction verslaving
Additioneel Additional toegevoegd
Additivum Additive toevoeging
Adenitis Adenitis (lymf)klierontsteking
Adenoom Adenoma goedaardig klierweefselgezwel
Adequaat Adequate correct en passend bij
Adhesie Adhesion vergroeiing
Adjuvans Adjuvant toevoegsel
Adnexitis Adnexitis ontsteking van de eierstokken en de eileiders
Adolescent Adolescent jeugdig persoon, puber
Adrenerg Adrenergic m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline
Adrenolyticum Adrenolytic middel dat adrenaline bevat
Adsorberen Adsorption aantrekken, aan de oppervlakte binden
Adstringerend Adstringent bijtend of samentrekkende stof, veelal gebruikt om bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies tegen te gaan
Adult Adult volwassene
Advies Advice (goede) raad
Aerofagie Aerophagy inslikken van lucht
Aeroob Aerobic afhankelijk van zuurstof
Aerosol Aerosol vloeistof spray
Afasie Aphasia spraakstoornis a.g.v. een hersenaandoening
Affiniteit Affinity aantrekkingskracht
Afterload Afterload nabelasting
Agalactie Agalactia gebrek aan moedermelk
Agammaglobulinemie Agammaglobulin-Aemia gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer
Agens Agent werkzame (chemische) stof
Aggravatie Aggravation verergeren of overdrijven
Aggregatie Aggregation samenklontering
Agitatie Agitation opwinding
Agonist Agonist spier die zelfstandig werkt
Agranulocytose Agranulocytosis vermindering van het aantal korrelcellen (witte bloedcellen) in het bloed
Agressiviteit Aggressiviness neiging tot geweld
Akinesie Akinesia bewegingsarmoede
Albumine Albumin in water oplosbaar eiwit dat veel in bloed voorkomt
Alcoholisme Alcoholism drankzucht
Alert Alert oplettend
Alimentair Alimentary met betrekking tot de voeding
Alkalisch Alkaline met betrekking tot alkali (loog, stof die in verbinding met zuur een zout vormt)
alkaloïd Alkaloid giftige stikstofverbinding van plantaardige stoffen in lage dosering als medicijn bijv. Atropine
Alkalose Alkalosis zuurverlies
Alkyleren Alkylate een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen
Allergeen Allergen stof die overgevoeligheid veroorzaakt
Allergie Allergy overgevoeligheid
Allergisch Allergic overgevoelig
Alopecie Alopecia haaruitval
Alternatief Alternative anders en even geschikt
Alterneren Alternate elkaar afwisselen
Alveolitis Alveolitis ontsteking van de longblaasjes
Amblyopia Amblyopia ambly-opie (lui oog)
Ambulant Ambulant in staat om te lopen
Amenorrhoea Amenorrhoea amenorroe (wegblijven van de menstruatie)
Amine Amine organische ammoniakverbinding
Aminozuur Aminoacid bouwstof van de eiwitten
Amnesie Amnesia geheugenverlies
Amnion Amnion lamsvlies, het binnenste der eivliezen van het embryo in het moederlichaam
Ampul Ampoule dichtgesmolten medicijnflesje
Anaal Anal met betrekking tot de aars, de darmuitgang v.d. mens
Anabool Anabolic weefselopbouwend
Anaemia Anaemia anemie (bloedarmoede)
Anafylactisch Anaphylactic als gevolg van overgevoeligheid (allergie)
Analepticum Analeptic versterkend middel
Analgeticum Analgesic pijnstiller
Analoog Analogous overeenkomend met
Analyse Analysis ontleding
Anamnese Anamnesis vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis
Anaeroob Anaerobic onafhankelijk van zuurstof
Anastomose Anastomosis vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten
Anatomisch Anatomical met betrekking tot de anatomie
Androgenen Androgenic stoffen die mannelijke kenmerken veroorzaken
Anergie Anergia afwezigheid van reactie
Anesthesie Anaesthesia verdoving of narcose
Anestheticum Anaesthetic pijnverdovend middel
Aneurysma Aneurysm slagaderbreuk (uitstulping slagader)
Angiitis Angiitis bloedveranderding (ontsteking) verzamelnaam voor collageenziekten
Angina Pectoris Angina Pectoris hartkramp, pijn op de borst
Angineus Anginal het gevolg zijn van angina pectoris
Angio-Oedeem Angioedema zwelling veroorzaakt door (allergische) overgevoeligheid
Angioneuroticum Angioneurotic inwerkend op de zenuwtjes van de bloedvaten
Anhydrisch Anhydrous watervrij (zonder water)
Anionisch Anionic met negatief geladen deeltjes
Anisocorie Anisocoria ongelijkheid van de pupillen
Anogenitaal Anogenital met betrekking tot de aars en de geslachtsdelen
Anomalie Anomaly afwijking van organen
Anorectaal Anorectal met betrekking tot aars en endeldarm
Anorexia Anorexia magerzucht, eetstoornis
Anorganisch Anorganic materiaal dat geen leven bevat
Anosmie Anosmia onvermogen om te ruiken
Anovulair Anovulatory anovulatoor (zonder eisprong bij de vrouw)
Anoxie Anoxia zuurstofgebrek, zonder zuurstof
Antacidum Antacid zuurbinder
Antagonist Antagonist tegenwerkend middel of orgaan
Antecedent Antecedent voorafgaande gebeurtenis
Antemeticum Antiemetic middel tegen braken
Anterograad Anterograde zich naar voren uitstrekkend
Anthelminthicum Anthelmintic wormverdrijvend middel
Anthrax Anthrax miltvuur
Anti-Acidum Antiacid middel dat teveel (maag)zuur tegengaat
Anti-Allergisch Antiallergic wat overgevoeligheid tegengaat
Anti-Angineus Antianginal wat beklemming op de borst tegengaat
Anti-Arrhythmicum Antiarrhythmic geneesmiddel dat hartritmestoornis tegengaat
Anti-Asthmaticum Antiasthmatic middel tegen astma (benauwdheid van luchtwegen)
Anti-Epilepticum Antiepileptic geneesmiddel tegen epilepsie
Anti-Exsudatief Antiexudative middel tegen ontstekingsvocht
Anti-Infectieus Antiinfective tegen de infectieverwekker gericht
Anti-Inflammatoir Antiinflammatory wat ontsteking tegengaat
Anti-Oestrogeen Antioestrogenic wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat
Anti-Oxydans Antioxidant stof die chemisch binding met zuurstof tegengaat
Anti-Psychoticum Antipsychotic geneesmiddel dat wanen vermindert
Antibacterieel Antibacterial tegen bacterien gericht
Antibiogram Antibiogramme beeld van de gevoeligheid voor bacteriedodende middelen
Antibioticatherapie Antibiotictherapy behandeling met geneesmiddelen die bacterien doden
Antibioticum Antibiotic geneesmiddel dat bacteriën doodt
Anticholinergicum Anticholinergic stof die de werking van een weefselhormoon onderdrukt
Anticoagulans Anticoagulant stof die de bloedstolling vertraagt of tegengaat
Anticonceptiering   anticonceptiemiddel; kunststof ring in de vagina met hormoonafgifte
Anticonvulsivum Anticonvulsant middel tegen stuipen, toevallen (bij epilepsie)
Antidepressivum Antidepressant middel tegen ziekelijke neerslachtigheid
Antidiabeticum Antidiabetic geneesmiddel ter behandeling van suikerziekte
Antidiuretisch Antidiuretic wat de vorming van urine tegengaat
Antidopaminergisch Antidopaminergic wat de werking van een weefselhormoon tegengaat
Antidotum Antidote tegengif
Antifibrinolyticum Antifibrinolytic middel tegen oplossing van fibrine bij de bloedstolling
Antifungisch Antifungal wat schimmels doodt
Antigeen Antigen lichaamsvreemde afweeropwekkende stof
Antihistaminicum Antihistamine stof die de werking van de weefselstof histamine vermindert
Antihypertensivum Antihypertensive bloeddrukverlagend middel
Antilichaam Antibody antistof in het bloed
Antimicrobieel Antimicrobial tegen ziekteverwekkers gericht
Antimitoticum Antimitotic middel dat de celdeling verhindert of vertraagt
Antimycoticum Antimycotic middel tegen schimmelziekte
Antineoplastisch Antineoplastic wat de vorming van kankergezwellen tegengaat
Antiphlogisticum Antiphlogistic middel dat ontsteking tegengaat
Antiproliferatief Antiproliferative tegen snelle groei gericht
Antiprurigineus Antipruritic jeukwerend
Antipyreticum Antipyretic koortswerend middel
Antisepticum Antiseptic ontsmettingsmiddel
Antispasmodicum Antispasmodic middel dat krampen van organen tegengaat
Antitoxine Antitoxin middel dat de gifstof onschadelijk maakt
Antitrombotisch Antithrombotic wat de vorming van bloedstolsel tegengaat
Antitumoraal Antitumour tegen gezwellen gericht
Antitussivum Antitussive hoestmiddel
Antiviraal Antiviral werkzaam tegen virussen
Anurie Anuria uitblijven van urinevorming
Anus Anus aars
Anxietas Anxiety angstgevoel
Anxiolyticum Anxiolytic geneesmiddel dat angst en onrust vermindert
Apathie Apathy lusteloosheid
Aplasie Aplasia onvolledige ontwikkeling van orgaan of lichaamsdeel
Aplastische Anemie Aplastic Anaemia bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes
Apnoe Apnoe ademstilstand
Applicatie Application toepassing
Approximaal Approximate benaderend, het dichtsbijgelegen
Aquosus Aqueous waterig
Aritmie Arrhythmia onregelmatige hartslag
Aritmogeen Arrhythmogenic wat onregelmatige hartslag veroorzaakt
Aromatisch Aromatic met geurstof
Arterieel Arterial slagaderlijk
Arteriografie Arteriography rontgenfoto van de slagaders
Arteriolair Arteriolar met betrekking tot de kleine slagaders
Arteriosclerose Arteriosclerosis aderverkalking
Arterioveneus Arteriovenous met betrekking tot een slagader en een ader
Articulair Articular met betrekking tot een gewricht
Artificieel Artificial kunstmatig
Artralgie Arthralgia gewrichtspijn
Artritis Arthritis gewrichtsontsteking
Artropathie Arthropathy gewrichtsaandoening
Artrose Arthrosis gewrichtsaandoening zonder ontsteking (slijtage van gewricht)
Ascites Ascites buikwaterzucht
Asepsis Asepsis zonder bacterien of ziektekiemen
Aseptisch Aseptic vrij van ziektekiemen
Aspecifiek Nonspecific niet-specifiek
Aspiratie Aspiration opzuiging
Assay Assay toetsing
Assisteren Assist bijstaan
Associatie Association aan elkaar koppelen
Asthenie Asthenia krachteloosheid, lichamelijk of geestelijke zwakte
Asymptomatisch Asymptomatic zonder ziekteverschijnselen
Asystolie Asystole hartstilstand
Ataxie Ataxia onzekere gang bij het lopen
Atheromatose Atheromatosis degeneratie van de vaatwand
Athetose Athetosis onwillekeurige (ongecontroleerde) bewegingen van vingers en tenen
Atonie Atony spierslapte
Atopisch Atopic met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid (allergie)
Atoxisch Atoxic niet-giftig
Atriaal Atrial met betrekking tot een hartboezem
Atrioventriculair Atrioventricular met betrekking tot hartboezem en hartkamer
Atrium Atrium voorkamer van het hart
Atrofie Atrophy verschrompeling van organen
Atypisch Atypical zonder kenmerkende eigenschappen
Auditief Auditory met betrekking tot het gehoor
Aura Aura zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval
Auraal Aural met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Migraine of een toeval
Auriculair Auricular met betrekking tot het oor
Auscultatie Auscultation luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen
Auto-Immuun Autoimmune met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels
Automatie Automatism zelfstandige handelingen en verrichtingen die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn
Autonoom Autonomic zelfstandig
Azoospermie Azoospermia gebrek aan zaadcellen
Azotemie Azotaemia toename van het stikstofgehalte van het bloed

Buienradar