Geneesmiddelen via internet

 

Het internet is een snel en gemakkelijk toegankelijke informatiebron. Terwijl sommige websites kwaliteitsvolle informatie vermelden, zijn andere weinig interessant. De informatie, reclameboodschappen en aanbiedingen op het vlak van gezondheid en geneesmiddelen zijn talrijk maar moeten voorzichtig benaderd worden. Het is vaak moeilijk om de oorsprong van de informatie te achterhalen en de betrouwbaarheid en relevantie ervan te beoordelen.

 

Wist je dat?

Volgens recente schattingen zijn tenminste 50% van de via illegale websites verkochte geneesmiddelen nagemaakt of vervalst. Deze ondoeltreffende en soms zelfs giftige geneesmiddelen vormen een bedreiging voor uw gezondheid.

 

 

Geneesmiddelen kopen is niet hetzelfde als naar de supermarkt gaan. Een geneesmiddel is immers geen dagdagelijks consumptieproduct. Wees op jouw hoede, koop je geneesmiddelen daarom steeds via het legale circuit, met andere woorden:

 • in een vergunde apotheek,
 • via de website van een vergunde apotheek in het geval van geneesmiddelen vrij van medisch voorschrift.

De apotheker staat garant voor de kwaliteit van de afgeleverde geneesmiddelen.

 

Risico's

Geneesmiddelen kopen via internet, buiten het legale circuit, is ronduit gevaarlijk :

 • Als je geneesmiddelen koopt via het internet riskeer je nagemaakte of vervalste geneesmiddelen te ontvangen. Tenminste 50% van de via illegale websites verkochte geneesmiddelen zouden zijn nagemaakt of vervalst. Deze zijn potentieel ondoeltreffend, toxisch en dus schadelijk voor jouw gezondheid.
 • Sommige producten die op het internet worden verkocht zijn pure kwakzalverij. Deze worden als wondermiddelen voorgesteld, soms zelfs als dé oplossing voor ernstige ziekten hoewel deze in werkelijkheid niet de toegeschreven therapeutische waarde hebben en de patiënten zelfs kunnen afhouden van de behandeling die zij echt nodig hebben.
 • Buiten het legale circuit worden de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van de geneesmiddelen niet gegarandeerd omdat ze aan de controle van de bevoegde autoriteit ontkomen.
 • Koop je geneesmiddelen via internetsites die niet toebehoren aan in België vergunde apotheken en die bijgevolg niet genotifieerd zijn bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Orde der Apothekers, dan mis je de controle door jouw geneesheer en het advies van jouw apotheker. Het risico bestaat dat je het geneesmiddel niet correct gebruikt.

 

Praktische tips

 • Pas op voor spam die je vaak verwijst naar illegale websites waar meestal nagemaakte of vervalste geneesmiddelen te koop aangeboden worden.
 • Pas op voor de vele discussiefora met als onderwerp gezondheid, ziektes en behandelingen. Deze fora zijn geen betrouwbare informatiebron omdat ieder individu verschillend is en de personen die jouw vragen beantwoorden niet altijd gezondheidszorgbeoefenaars zijn. De informatie verkregen op het internet kan wel als basis dienen voor een gesprek met jouw arts of apotheker.
 • Pas op voor het aankopen via het internet van geneesmiddelen op medisch voorschrift. De Belgische regelgeving verbiedt dit. Voor geneesmiddelen op medisch voorschrift is een medische controle door jouw arts essentieel voor het stellen van de diagnose, de keuze en de opvolging van de behandeling. Het contact met jouw apotheker is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat je het voorgeschreven geneesmiddel op correcte wijze gebruikt.
 • Pas op voor de online "medische" consultaties die aangeboden worden op bepaalde internetsites waar geneesmiddelen verkocht worden. Dergelijke online "medische" consultaties garanderen niet dat de keuze van het aangekochte geneesmiddel en zijn gebruik voor jou geschikt en veilig zijn. Deze consultaties maken bovendien het aankopen van geneesmiddelen op medisch voorschrift via het internet niet legaal.
 • Pas op met producten die als wondermiddelen voorgesteld worden voor de behandeling van ernstige ziektes. Meestel bieden deze in werkelijkheid niet het vermelde therapeutische voordeel en kunnen ze de patiënten zelfs afhouden van de behandeling die ze nodig hebben.
 • Pas op voor geneesmiddelen die in België niet in de handel zijn, maar toch verkocht worden via het internet. Het is mogelijk dat deze geneesmiddelen in België verboden zijn omwille van hun toxiciteit of omdat deze niet vergund zijn door gebrek aan bewijs van de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid.
 • Pas op voor het kopen, via een buitenlandse internetsite, van een geneesmiddel dat je normaal koopt bij jouw apotheker in België. Het gebeurt soms dat geneesmiddelen dezelfde naam hebben maar dat hun samenstelling verschilt van land tot land.
 • Pas op met internetsites die de identiteit van hun verantwoordelijke niet vermelden. Kies een website met de vermelding van de naam van een persoon, een instelling of een organisatie die jou vertrouwen geeft. Stel jezelf steeds de vraag wie de inhoud van de website geschreven heeft, welke zijn/haar competenties zijn en wat de drijfveer is.

Als je twijfelt over het uitzicht en/of de verpakking van een geneesmiddel of als je een onverwachte reactie op de behandeling ervaart, praat er dan over met jouw arts of apotheker of verwittig het FAGG via mail naar

 

Regelgeving

Volgens de Belgische wetgeving mogen er enkel geneesmiddelen voor menselijk gebruik en vrij van medisch voorschrift en bepaalde medische hulpmiddelen (bijv. steriel materiaal, verbanden en condooms) via het internet verkocht worden. De Belgische regelgeving is ook van toepassing als je via een buitenlandse website geneesmiddelen voor binnenlands gebruik aankoopt. Hou er dus rekening mee dat het verboden is om geneesmiddelen te kopen via het internet, ook al is het voor eigen gebruik, als deze in België een medisch voorschrift vereisen, in België niet vergund zijn of gebonden zijn aan speciale regels (dit is onder andere het geval voor verdovende middelen, psychotrope stoffen en hormonen). Het kopen van dergelijke geneesmiddelen via internet kan tot boetes en inbeslagname van de goederen leiden.

De omvang van het fenomeen en de moeilijkheden die de overheid ondervindt bij het identificeren van de verantwoordelijken van de illegale websites en het stopzetten van hun illegale activiteiten maken dat een repressieve aanpak niet volstaat. Het is in de eerste plaats noodzakelijk om iedereeen te sensibiliseren tot een veilige aankoop en een adequaat gebruik van geneesmiddelen. Aan de hand van de website geneesmiddelen via internet verduidelijkt het FAGG dat nagemaakte en andere illegale geneesmiddelen een gevaar vormen voor de gezondheid.

 

Kwaliteitslabel

De Health On the Net Foundation (een niet-gouvernementele organisatie geaccrediteerd door de Verenigde Naties) heeft als opdracht de kwaliteit van medische informatie op het internet te bevorderen. Hiertoe stelde de stichting een gedragscode op en creëerde ze een label, de "HON-code", waarvan het logo toegekend wordt aan websites die haar principes naleven.

Websites met dit label worden regelmatig gecontroleerd, maar de juistheid, volledigheid en relevantie van de informatie kan niet altijd gewaarborgd worden. Omgekeerd is het ook zo dat een website zonder het "HON-code"-logo niet per definitie slechte informatie bevat. De kans om slecht geïnformeerd te worden, ligt in deze gevallen wel hoger. Hoe dan ook, spring in beide gevallen steeds voorzichtig om met informatie die je aangeboden wordt.

Buienradar